me26

براي پيشينه تحقيق، که به منظور دستيابي به مطالعات و تحقيقات انجام شده در زمينه خلاقیت صورت گرفت، به دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي مراجعه شد و طي مطالعاتي که انجام…

final-4-5

تحصیلات فراوانی درصدزیر دیپلم 6 %6/1دیپلم و فوق دیپلم 27 %7لیسانس و فوق لیسانس 327 %1/85دکتری 24 %3/6جمع 384 %100 نمودار STYLEREF 1 s ‏4 SEQ نمودار * ARABIC s…

endNajafi

بشر پس از آنکه به انرژی الکتریکی دست یافت، با گذشت زمان به برتری آن نسبت به دیگر گونههای انرژی پیبرد. چرا که انرژی الکتریکی امکان تولید در مقیاس زیاد…

edit

Abedin YazdaniSummer 2014سپاس گزاریبا سپاس ازسه وجود مقدس: آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم… موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم… و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما…

dad114

عنوان صفحه چکیده :امروزه با تمرکز صنایع در مراکز صنعتی و توسعه فعالیت های صنعتی ، پسماندهای مختلفی تولید می شوند .تولید و دفع غیر اصولی پسماندهای صنعتی بروز آلودگی…

dad105

بطور کلي در روش‌هاي برنامه ريزي براي شبکه‌هاي توزيع به منظور ماکزيمم سازي قابليت نصب واحد‌هاي توليد پراکنده، نياز به يک مديريت شبکه اکتيو مي‌باشد در سال‌هاي اخير بر روي…

dad103

TOC h z c “جدول” جدول‏1-1: شکلهای 1 الی72 مربوط به مولکولهای مورد بررسیجدول‏31: مقادیر εj مربوط به اتمهای مختلفجدول3-2:گرمای تشکیل فاز گازی به دست آمده از رابطه (3-1) بر…

dad93

TOC h z c “جدول” جدول‏1-1: شکلهای 1 الی72 مربوط به مولکولهای مورد بررسیجدول‏31: مقادیر εj مربوط به اتمهای مختلفجدول3-2:گرمای تشکیل فاز گازی به دست آمده از رابطه (3-1) بر…

dad92

اولین دسته، مواد منفجرهای هستند که دارای بالاترین سرعت واکنش انفجاری می باشند. 9100-2000 و دومین دسته، مواد محترقه شامل فرمهای پرتاب و پیروتکنیکها هستند که در مرتبه دوم سرعت…

dad91

باتوجه به بررسی‌های به عمل آمده 70 تا 80 درصد همه بیماری‌ها و ناخوشی‌ها با فشار و استرس در ارتباط است که ازجمله بارزترین آنها می‌توان به بیماری قلبی- عروقی،…