پایان نامه

پایان نامه شناسایی دقیق مشتریان بانک صادرات و خواسته¬های آنها

از زمانی که مشتریان در روابط خود با شرکت­های خدماتی با مشکلی مواجه می­شوند، سه گزینه برای حل آن پیش روی خواهند داشت: کاری انجام نمی­دهند. اقدام شخصی و خودسرانه انجام می­دهند. اقدام رسمی می­کنند. Read more…

By 92, ago