پایان نامه

پایان نامه شناسایی تاثیر فناوری اطلاعات بر رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی

فرضیه اصلی: بین بکارگیری فناوری اطلاعات و رفتار حرفه ای کارکنان و مدیران حوزه منابع انسانی در یک سازمان ارتباط معنا داری هست.     فرضیه های فرعی: بین بکارگیری فناوری اطلاعات و افزایش سطح Read more…

By 92, ago