پایان نامه

پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر ارتباطات کاری کارکنان سازمان

مدیران سازمانها بایستی استعدادیابی و جانشین پروری را از وظایف اصلی خود بدانند ،اجرای طرحهای استعداد یابی و جانشین پروری که هدف اصلی آن یافتن استعدادهای مدیریتی سازمانهاست نباید مانع سرمایه گذاریهای آموزشی کارکنانی گردد Read more…

By 92, ago