پایان نامه

تحقیق رایگان پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر مهارت های رهبری کارکنان سازمان

طرح های استعدادیابی وجانشین پروری در کنار همه مزایا وپیامدهای مثبت خود، با ریسک، چالش ها و مخاطراتی نیز روبرو هستند. اطلاع از وجود این موانع و مخاطرات نباید سازمان ها را از کوشش برای Read more…

By 92, ago