پایان نامه

پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر به کارگیری قابلیت های مثبت خود و دیگران کارکنان سازمان

برای ارزیابی اندازه موفقیت یک سیستم (برنامه ) جانشین پروری دو نوع شاخص هست، شاخص های فردی که عملکرد فرد مورد نظر را پس از انتصاب به مشاغل مدیریت ارزیابی کرده وآن را با کیفیت Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رابطه مثبت مزیّت رقابتی و عملکرد مالی شرکت¬های تولیدی استان گیلان

در جواب به این سؤال، نیلی[1] هفت دلیل را برشمرده می باشد (ایران زاده ، 1388 ، ص7): تغییر در طبیعت کارها و فعالیت ها. افزایش رقابت. لزوم ایجاد بهبودهای شخصی در سازمان. جوایز کیفی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه استفاده از روشهای نوین برای بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس

-قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوع این پژوهش، حوزه های تصمیم گیری چند معیاره فازی و معیارهای مالی را شامل می‌گردد. -قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی از لحاظ دوره انجام پژوهش سال  91 و 92 و Read more…

By 92, ago